protokoll 01.06.2015

VOLINIKE KOOSOLEKU PROTOKOLL
 
Pühalepa                                                                                           01. juuni 2015 nr 6
 
Algus: 11.00, lõpp: 13.15
Koosoleku juhataja: Üllar Padari
Protokollija: Heidi Kõmmus
Võtsid osa: Omar Jõpiselg, Ants Orav, Tiit Paulus, Toomas Remmelkoor, Jaanus Valk
 
Kutsutud:
Piret Sedrik                –           Hiiu Maavalitsus;
Ester Tammis              –           Ühendus Kodukant Hiiumaa;
Viktor Rõbtsenko       –           Ühendus Kodukant Hiiumaa.
 
Läbirääkimised päevakorra osas
otsustati kinnitada järgmine
 
PÄEVAKORD:
 
1.         Volinike 11.05.2015 koosoleku protokolli kinnitamine;
2.         Hiiu Maavalitsuse info;
3.         Ühendus Kodukant Hiiumaa;
4.         Juhatuse töökorraldus;
5.         Hiidlaste Koostöökogu juhatuse liikme kandidaat;
6.         Korraldatud jäätmeveohange;
7.         Hiiumaa Pärimusaida taotlus;
8.         Probleem huntidega;
9.         Muud teemad.
 
 
1. Volinike 11.05.2015 koosoleku protokolli kinnitamine.
Otsustati:
1.1.   Kinnitada Hiiumaa Omavalitsuste Liidu volinike 11.05.2015 koosoleku protokoll.
 
2.         Hiiu Maavalitsuse info.
Maavalitsuse infot edastas maasekretär Piret Sedrik.
Maavanem on välislähetuses.
Tuuru nõukogu juhataja konkurss lõppes edukalt, valituks osutus Katrin Sarapuu.
Hiiumaa Koguteose esitlus toimub 13.06.2015 kell 13 muuseumis.
PKT tegevuskava on kõigil maakondadel korrigeerimisel.
Maismaa tuuleenergeetika teemaplaneeringu kehtestamine on eelnõuna valmis. Kehtestamine arvatavasti suvel.
Veel rääkis Piret transpordi teemadel, turismiinfo ja i-punkti arengutest, võidupüha paraadi organiseerimisest, konkurssidest „Eestimaa õpib ja tänab“ ning „Kaunis kodu 2015“.
Tiit soovis täpsustust koolibussi/maakonnaliinide muutumisele.
Diskuteeriti kavatsuse üle valida Hiiumaa Ametikoolile ja Hiiumaa Riigigümnaasiumile ühine juht.
Otsustati:
2.1. Võtta kuuldu teadmiseks.
 
3. Ühendus Kodukant Hiiumaa.
Ester Tammis ja Viktor Rõbtsenko andsid ülevaate ühenduse tegevustest, lisaks anti omavalitsustele üle Hiiumaa Kodukandi arengukava 2015-2020.
Eesti Külade XI Maapäev toimub Järvamaal 07.-09.08.2015.
Hiiumaa Külade päev toimub 29.08.2015 Pühalepa vallas.
Kahjuks sumbus koostöökokkulepe valdadega. Võiks ikkagi mõelda ja pingutada ning leppe sõlmida. Koostöökokkulepe annaks ühendusele tuge programmidesse taotluste esitamisel.
Tehti ettepanek, vaadata üle koostöökokkuleppe sisu ja võtta teema järgmisel koosolekul päevakorda.
Otsustati:
3.1. Võtta koostöökokkuleppe teema HOL järgmise volinike koosoleku päevakorda.
 
4.      Juhatuse töökorraldus.
27. mail toimus HOL juhatuse koosolek, kus jaotati ära vastutusvaldkonnad.
Otsustati:
4.1. Kinnitada Hiiumaa Omavalitsuste Liidu juhatuse koosoleku protokoll.
 
5.      Hiidlaste Koostöökogu juhatuse liikme kandidaat.
Omavalitsuste poolseks juhatuse liikme kandidaadiks esitatud Aili Küttim võttis oma kandidatuuri tagasi.
Arutati varianti, et senine MTÜ liige Jaanus Valk võiks jätkata omavalitsuste esindajana ning siis soovitada kedagi MTÜ esindajaks.
Teine variant nimetada uus juhatuse liikme kandidaat.
Tehti ettepanek rääkiga Kalev Kotkasega, kes võiks kandideerida koostöökogu juhatuse liikme kandidaadiks MTÜ esindajana.
Otsustati:
5.1.  Rääkida Kalev Kotkasega, kes võiks kandideerida MTÜ poolt Hiidlaste
Koostöökogu juhatuse liikmeks.
 
6.      Korraldatud jäätmeveohange.
Jaanus selgitas hetke olukorda korraldatud jäätmeveohanke väljakuulutamisel.
Hankedokument on Keskkonnaametis kooskõlastamisel ja kohe kui tuleb tagasiside saab välja kuulutada riigihanke.
Hiiumaa jäätmekava lõppeb sel aastal ja vajab uuendamist. Sellega seoses on vaja üle vaadata ka jäätmeveoeeskirjad.
Otsustati:
6.1. Anda juhatusele volitus kinnitada hankedokument „Korraldatud jäätmeveo teenuse kontsessiooni andmine Hiiumaa omavalitsuste haldusterritooriumil“ ja viia läbi riigihange.
 
 7.      Hiiumaa Pärimusaida taotlus.
Hiiumaa Pärimusait pöördus HOL poole taotlusega finantseerida talgupäevadel tekkinud prahi viimisel Hiiumaa Prügilasse jäätmejaama maksude tasumist.
Leiti, et taotlus on vallasisene ja mõttekas on leida lahendus vallaga.
Otsustati:
7.1. Suunata taotlus Emmaste valda lahendamiseks.
  
8.      Probleem huntidega.
Keskkonnaametisse on probleemiga pöördutud, aga sobivat lahendust ei pakuta.
Teha maavanemale ettepanek kutsuda kokku põllumehed ja jahimehed ning Keskkonnaameti esindajad ja arutada probleeme huntidega.
Otsustati:
8.1. Teha maavanemale ettepanek ümarlaua kokkukutsumiseks.
 
 9.      Muud teemad.
Räägiti giidide atesteerimisest. Leiti, et turismikoordinaator peaks korraldusliku poolega tegelema, sügisest kontseptsiooni paika panema.