Protokoll 02.03.2015

VOLINIKE KOOSOLEKU PROTOKOLL
 
Käina                                                                                     02. märts 2015 nr 3
 
Algus: 11.00, lõpp: 12.30
Koosoleku juhataja: Üllar Padari
Protokollija: Heidi Kõmmus
Võtsid osa: Omar Jõpiselg, Ants Orav, Tiit Paulus, Jaanus Valk
 
Kutsutud:
Riho Rahuoja               –          Hiiu Maavalitsus.
 
Läbirääkimised päevakorra osas
otsustati kinnitada järgmine
 
PÄEVAKORD:
 
1.         Volinike 02.02.2015 koosoleku protokolli kinnitamine;
2.         Hiiu Maavalitsuse info;
3.         Ohtlike jäätmete kogumine aastal 2015;
4.         HOL 2015 aasta eelarve;
5.         Esindaja määramine rahvakultuuri maakondliku toetuse jagamise Hiiumaa komisjoni;
6.         Hiidlaste Koostöökogu juhatuse liikme kandidaadi esitamine;
7.         E-arvetele ülemineku teabepäev;
8.         SA Ööbiku park nõukogu liige;
9.         Muud teemad.
 
 
1. Volinike 02.02.2015 koosoleku protokolli kinnitamine.
Otsustati:
1.1.   Kinnitada Hiiumaa Omavalitsuste Liidu volinike 02.02.2015 koosoleku protokoll.
 
2.         Hiiu Maavalitsuse info.
Sellest aastast koordineerib maavalitsus (esindaja Ülle Näksi) Hiiu maakonnas maakonnatasandilist EV presidendi poolt ellu kutsutud  konkurssi „Kaunis Eesti kodu 2015“. Hea meelega kaasaksime heakorrakonkursi maakondlikku hindamisekomisjoni ka HOL esindaja.
Tehti ettepanek nimetada eelpool nimetatud konkursi komisjoni liikmeks Heidi Kõmmus.
Siseturvalisuse arenguseminar toimub 22.04.2015.
Maasekretärilt tänu omavalitsustele Riigikogu valimiste käigus antud tehnilise toega.
Kolmapäeval, 04.03.2015 toimub PKT koosolek ning 19.03.2015 Võidupüha paraadi korraldustoimkonna järjekordne koosolek.
Otsustati:
2.1. Võtta info teadmiseks.
2.1. Nimetada Hiiumaa Omavalitsuste Liidu esindajaks heakorrakonkursi maakondlikku hindamiskomisjoni Heidi Kõmmus.
 
3. Ohtlike jäätmete kogumine aastal 2015.
Kuna praegu ei toimi maakonnas korraldatud jäätmevedu, siis ei saa KIKi esitada projektitaotlust „Ohtlike jäätmete kogumiseks Hiiumaa elanikkonnalt 2015. aastal“.
Prognoositud kulu koos maikuu kogumisringidega on 12 000 eurot. Küsimus, et kuidas edasi?
Kas ühiselt HOL eelarve kaudu või lahendab iga vald oma territooriumi ohtlike jäätmete kogumispunktide tühjendamise.
Otsustati:
3.1. Otsustati, sel aastal kogumisringe ei korraldata ja iga vald korraldab oma territooriumi ohtlike jäätmete kogumispunktide korrashoiu ja tühjendamise.
           
4. HOL 2015 aasta eelarve.
Täpsustati HOL 2015. aasta eelarve projekti.
Kaheliikmelise juhatuse puhul määrata juhatuse liikme lepinguga vastutusvaldkonnad.
Hiiu vald tegi ettepaneku, et kuna panustatakse HOL tegevusse suurema mahuga, siis muuta põhikiri ja võtta HOL põhikirjast välja punkt 32 „Volinike koosoleku otsused võetakse vastu konsensuse alusel“.
Otsustati:
4.1. Esitada Hiiumaa Omavalitsuste Liidu 2015. aasta eelarve üldkoosolekule kinnitamiseks.
 
5.  Esindaja määramine rahvakultuuri maakondliku toetuse jagamise Hiiumaa komisjoni.
Seoses programmi „Rahvakultuuri maakondlik toetus“ 2015. aasta taotlusvooru avanemisega palub Rahvakultuuri Keskus nimetada Hiiumaa Omavalitsuste Liidu esindaja rahvakultuuri maakondliku toetuse jagamise Hiiumaa komisjoni.
Otsustati.
5.1. Määrata Hiiumaa Omavalitsuste Liidu esindajaks rahvakultuuri maakondliku toetuse jagamise Hiiumaa komisjoni Jaanus Valk.
 
6.  Hiidlaste Koostöökogu juhatuse liikme kandidaadi esitamine.
Senise omavalitsuste esindaja Aili Küttimi volituste tähtaeg saab läbi. Aili on Hiiu Vallavolikogu liige ja ta on andnud nõusoleku jätkata juhatuse liikmena.
Otsustati:
6.1. Esitada Hiidlaste Koostöökogu juhatuse liikme kandidaadiks Aili Küttim.
 
7. E-arvetele ülemineku teabepäev.
Rahandusministeerium soovib korraldada Hiiumaa Omavalitsuste Liidu liikmetele ja nende valitseva mõju all olevatele mittetulundusühingutele, sihtasutustele ning äriühingutele e-arvete teabepäeva.
Eesmärk on, et 2016. aasta lõpuks toimub avaliku ja erasektori vaheline arvlemine e-arvetega.
Otsustati:
7.1. Jätkata ministeeriumiga läbirääkimisi teabepäeva läbiviimiseks.
  
8. SA Ööbiku park nõukogu liige.
Mae Kivilo pöördus HOL poole täpsustamaks asutajaliikmete esindatust nõukogus. HOL on Sihtasutuse Ööbiku Park üks neljast asutajaliikmest. Põhikirja järgi määrab iga asutaja nõukogusse kuni kaks liiget.
2012. aastal tegi HOL sihtasutuse nõukogule ettepaneku vähendada liikmelisust ja nimetas esindajaks Ivo Eesmaa.
Otsustati:
8.1. Jääda eelneva otsuse juurde ning edastada pöördujale Hiiumaa Omavalitsuste Liidu volinike 07.05.2012 koosoleku protokolli väljavõte.
 
9. Muud teemad.
Arutati HOL üldkoosoleku toimumisaega.