protokoll 05.10.2015

VOLINIKE KOOSOLEKU PROTOKOLL
 
Kõrgessaare                                                                                       05. oktoober 2015 nr 10
 
Algus: 11.00, lõpp: 13.45
Koosoleku juhataja: Üllar Padari
Protokollija: Heidi Kõmmus
Võtsid osa: Omar Jõpiselg, Margit Kagadze, Ants Orav, Tiit Paulus, Toomas Remmelkoor, Jaanus Valk
 
Kutsutud:
Riho Rahuoja               –          Hiiu Maavalitsus
Katrin Sarapuu –          SA Tuuru
 
Läbirääkimised päevakorra osas
otsustati kinnitada järgmine
 
PÄEVAKORD:
1.         Volinike 07.09.2015 koosoleku protokolli kinnitamine;
2.         Hiiu Maavalitsuse info;
3.         Sihtasutus Tuuru;
4.         HOL töökorraldus/üldkoosolek;
5.         Jäätmeseaduse muudatusettepanekud ja jäätmeveokonkurss;
6.         Muud teemad:
            6.1. omavalitsuste liitumisteema;
            6.2. merestrateegia meetmeplaanidest;
            6.3. OÜ Prügimees määruskaebus;
            6.4. planeerimisseadusest tulenev koostöö Päästeametiga;
            6.5. haigla kommunaalkulude katmine ja tervisekeskuste kaasfinantseerimise.
 
1. Volinike 07.09.2015 koosoleku protokolli kinnitamine.
Otsustati:
1.1.   Kinnitada Hiiumaa Omavalitsuste Liidu volinike 07.09.2015 koosoleku protokoll.
 
2.         Hiiu Maavalitsus info.
Maavanem tegi HOL-ile ettepaneku, et seoses Jaanus Valgu sooviga astuda tagasi Sihtasutus Tuuru nõukogust nimetada uus omavalitsuste esindaja.
Info Politsei- ja Piirivalveametilt, et ametil on valmisolek ja tegevuskava, juhuks kui pagulased randuvad Hiiumaal. Ajutiseks majutuseks ja toitlustamiseks on kokkulepped olemas.
Maavanem rääkis Hiiumaa Haigla hetkeseseisust ja pikemast perspektiivist.
21.10. 2015 toimub Sotsiaalministeeriumis ümarlaud, kus arutatakse ühe teemana sünnitusabi teenuse osutamist Hiiumaal.
22.10. viibib Hiiumaal Sotsiaalministeeriumi kantsler Marika Priske.
23.10. on lubanud tulla Hiiumaale majandus- ja taristuminister Kristen Michal.
Eelinfona, et 18.11. toimub territoriaalne kriisikomisjon, kuhu tulevad Päästeameti Lääne päästekeskuse juhid.
Maavalitsusel on plaan korraldada oktoobri lõpus novembri alguses ümarlaud praamiliikluse teemal.
Maavanem andis teada, et osa kodanikke, MTÜ Hiiu Tuul ja Emmaste vald on esitanud Tallinna Halduskohtule kaebuse maavanema korralduse „Hiiu maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu „Tuuleenergeetika“ kehtestamine“ tühistamiseks.
Räägiti teemal, et kas on tagasisidet loomatauditõrje komisjoni koosolekul tehtud ettepanekutele sigade Aafrika katku riski vähendamiseks.
Otsustati:
2.1.   Võtta info teadmiseks.
2.2.   Järgmisel HOL volinike koosolekul vaadatakse üle omavalitsuste esindajad
komisjonides ja nõukogudes.
 
3.         Sihtasutus Tuuru.
Katrin andis kohalolijatele ülevaate Sihtasutus Tuuru tegemistest.
Toimus mõttevahetus Katrini kuuluvuse osas Hiiu valla volikokku. Märgiti, et Tuuru juhataja võiks olla apoliitiline
Katrin märkis, et suudab mõelda ülehiiumaaliselt. Tema eesmärgiks on aktiivne suhtlus valdadega, saada infot ning mõtteid/ettepanekuid. Kõigiga koostöö on väga oluline. Vajadusel on valmis volikogust lahkuma.
13.10. algusega kell 9 toimub Tuuru oma strateegiaseminar.
Hiiumaa kodanike ja kodanikeühenduste tunnustamine toimub 26.11.2015 ning kandidaatide esitamise tähtaeg on 6. november. Küsimusele, et kas Hiiumaa Omavalitsuste Liidul on huvi olla hindamiskomisjoni liige vastati jaatavalt ning liikmeks valiti Omar Jõpiselg.
Oleme tegelenud elektrooniliste infokioskitega (EIK). Turismiliidul puuduvad vahendid ja võimalus neid hallata. Nõukogu arvas, et võtaks üle, aga neid on vaja veidi parendada ja märgatavamateks teha. Kas omavalitsused on nõus aitama, et saaksime EIKid korda. Lepiti kokku, et Katrin täpsustab eelarve ning saadab konkreetsed pöördumised valdadesse.
Katrin soovis otsust, et kas omavalitsused osalevad interreg projektis turismihooaja pikendamine. Eestvedaja on Lääne-Eesti Turism ning omaosalus 15 %. Tõdeti, et pigem on omavalitsuste otsus eitav.
Otsustati:
3.1. Võtta info teadmiseks.
3.2. Esitada Hiiumaa kodanike ja kodanikuühenduste tunnustamise konkursi hindamiskomisjoni liikme kandidaadiks Omar Jõpiselg.
 
4.         HOL töökorraldus/üldkoosolek.
Otsustati:
4.1.   Võtta teema arutusele järgmisel HOL volinike koosolekul.
 
5. Jäätmeseaduse muudatusettepanekud ja jäätmeveokonkurss.
Hiiumaa Omavalitsuste Liit teeb ettepaneku keskkonnaseadustiku eriosa jäätmeseaduse eelnõule, anda eelnõus nimetatud jäätmeliikidele „olmejäätmed“ ja „segaolmejäätmed“, erinevad jäätmekoodid.
Jaanus rääkis jäätmeveokonkursist.
Omavalitsustele palve vaadata üle ja täpsustada jäätmevaldajate registrid.
Jaanus tegi volinikele ettepaneku, et Hiiumaa korraldatud jäätmeveo teenuste kontsessiooni leping võiks hakata kehtima 01.01.2016. Hankedokumentides oli eeldatava teenuse osutamise algusaeg 01.11.2015.
Ettepanekuga nõustuti.
Otsustati:
5.1. Edastada ettepanek Eesti Maaomavalitsuste Liidule.
5.2. Hiiumaa korraldatud jäätmeveo teenuste kontsessiooni lepingu algusajaks määrataks 01.01.2015
 
6.      Muud teemad.
Muude teemade all käsitleti alljärgnevaid teemasid.
 
Kohaliku omavalitsuse reform.
12.10.2015 toimub maavalitsuse saalis haldusreformi seminar. Peaksime ütlema oma seisukoha. Kas kahjuks või õnneks, kuid Hiiu valla näide ei ole positiivne.
Toimus arutelu haldusreformi teemal.
 
Eesti merestrateegia meetmete avalikustamine.
Merestrateegia meetmekava avalik arutelu toimus 28.09.2015. Korralduslik info oli puudulik. 16. oktoobriks oodatakse ettepanekuid ja kommentaare Eesti merestrateegia uute meetmete osas, mis puudutavad väga palju omavalitsuste kohustusi.
 
Määruskaabus.
OÜ Prügimees vaidlustas otsuse, kus mõisteti HOL kasuks välja osa kohtukulusid. Otsustati edastada seisukoht, et vaidlustajad olid nemad ning peavad HOLile tasuma väljamõistetud summa.
 
Planeerimisseadusest tulenev koostöö Päästeametiga.
10. oktoobriks oodatakse omavalitsuste ettepanekuid juhisele „Planeerimisseadusest ja ehitusseadustikust tulenevad kooskõlastused Päästematiga“
 
Haigla kommunaalkulude katmine ja tervisekeskuste kaasfinantseerimise.
Rapla Omavalitsuste Liit küsib, et kas ja kuidas osalevad omavalitsused maakonna haigla kommunaalkulude katmisel ning teiseks kas KOVid panustavad omafinantseeringuga esmatasandi tervisekeskuse ehitamisele.
Maakonna Tervisekeskus ehitamise projekti hakkab juhtima Hiiumaa Haigla. Kui on vaja omavalitsuste abi kaasfinantseerimisel, siis pöördutakse palvega.