protokoll 07.12.2015

VOLINIKE KOOSOLEKU PROTOKOLL
 
Käina                                                                                     07. detsember 2015 nr 12
 
Algus: 11.00, lõpp: 13.20
Koosoleku juhataja: Üllar Padari
Protokollija: Heidi Kõmmus
Võtsid osa: Omar Jõpiselg, Margit Kagadze, Ülo Kikas, Eve Kustala, Reili Rand, Tiit Paulus, Toomas Remmelkoor, Jaanus Valk
 
Kutsutud:
Riho Rahuoja             –           Hiiu Maavalitsus
Piret Sedrik                –           Hiiu Maavalitsus
Katrin Sarapuu           –           SA Tuuru
Meelis Tomson
 
Läbirääkimised päevakorra osas
otsustati kinnitada järgmine
 
PÄEVAKORD:
 
1.         Volinike 02.11.2015 koosoleku protokolli kinnitamine;
2.         Hiiu Maavalitsuse info;
3.         Sihtasutus Tuuru;
4.         Katrin Sarapuu osalemine Hiiu vallavolikogus;
5.         Õigusabi teenustest Hiiumaal;
6.         Hulkuvad koerad ja kassid;
7.         HOL 2015. aasta eelarve muutmine ja 2016. a eelarve;
8.         Esindaja määramine rahvakultuuri maakondliku toetuse jagamise Hiiu maakonna komisjoni;
9.         Muud teemad.
 
 
1. Volinike 02.11.2015 koosoleku protokolli kinnitamine.
 
Otsustati:
1.1.   Kinnitada Hiiumaa Omavalitsuste Liidu volinike 02.11.2015 koosoleku protokoll.
 
2.         Hiiu Maavalitsus info.
Maavanem edastas infot operaatorfirmalt TS Laevad. Jaanuarikuus planeeritakse kohtumist, kus rääkida oma ootustest uuele laevade operaatorile.
Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise programmi tagasisidest, et objektide puhul, mida on esitanud kohalikud omavalitsused ning on seotud ettevõtlusega, siis tõlgendatakse seda kui riigiabi ning on vähendatud projekti summat 200 000 euroni omaosalusega 75 %.  
Hiiumaa objektide osas veel tagasisidet ei ole.
Järgmisest aastast teostab Hiiumaa Haigla asutajaõigusi Sotsiaalministeerium. Suure tõenäosusega jätkatakse haigla võrgustikustumisega.
Neljapäeval, 10.12.2015 toimub liikluskomisjon.
Arutati tervisekeskuse ja parvlaevade üleveo piletihinnatõusu teemadele.
Piret Sedrik täpsustas omavalitsuste esindaja määramist Sihtasutus Tuuru nõukokku ning pakkus mõtlemiseks asutuse nõukogu liikmetearvu suurendamist.
Piret märkis, et kui on mingi märguandmine Tuuru juhataja kallutuse, seostatuse teemal või mingisugune asjaolu, mis segaks tööd, siis oleks nõukogul seda hea teada ja õige koht seda rääkida on HOL koosolekul.
Teisipäeval, 15.12.2015 toimub maavalitsuse saalis Kaitsepolitseiameti infopäev maavalitsuse ja valdade ametnikele, kes võivad tööalaselt kokku puutuda välismaalastega.
Hiiu maakonna valimiskomisjoni tegi järelevalvet Hiiu valla volikogu liikmete määramise õiguspärasuse üle ning sellest tulevalt on tehtud otsuseid.
 
3.         Sihtasutus Tuuru.
Katrin edastas infot Sihtasutus Tuuru tegemistest.
Muutusid Leader programmi tähtajad. E-pria avaneb heal juhul märtsis. Taotluste menetluse algus lükkub edasi ning kõik need üritused, mis planeeriti varem saab teha omal riski.
Tuuru uued töötajad:
Noorte ettevõtlikkuse koordinaator Julia Gurjeva alustas tööd septembrist. Tema tegeleb ka PATEE raames.
Alates jaanuarist alustab ettevõtluskonsultandina Alari Remmelg.
Tuurust saab Maaelu Edendamise SA nõuandeteenistuse kontaktpunkt ning Hiiumaa kontaktisikuks saab Silva Jõemaa.
Katrin edastas infot konkursi tulemusel selgunud Hiiumaa logo edasistest tegevustest, kokkusaamiselt sadamate esindajatega, EDEN konkursi jätkutegevusest, Sotsiaalministeeriumi teenuse lepingust, noorteprojektiga seotud tegevustest, PKD infoseminarist.
Jaanuar-veebruar avaneb ettevõtjatele mentorklubi.
Toimus diskussioon põllumajandusnõustamise kontaktpunkti teemal.
Toomas selgitas põllumajanduse nõustamisega tekkinud probleeme ning nentis, et täna on meil vaja inimest, kes aitaks põllumajandustootjaid.
Otsustati:
3.1. Võtta info teadmiseks.
 
4. Katrin Sarapuu osalemine Hiiu vallavolikogus.
Oktoobri koosolekul oli juttu Katrini kuulumisest Hiiu valla volikokku. Margit soovis selgitust, sest tänaseks on olukord muutunud ja tegelikkus on ikkagi küsimärk.
Katrin selgitas olukorda, palus tuua näiteid millise Tuuru tegevusega on mõne omavalitsuse tegevust kahjustanud või ei ole võrdselt infot andnud.
Omar nentis, et vaidlus läheb tobedaks ning võib mõjutada HOL eelarve kujunemist.
Riho märkis, et Katrini kuulumine volikokku ei ole seadusega vastuolus. Inimene otsustab ise mismoodi ta saab oma tööd kõige paremini teha.
Ei ole mõtet tuua Hiiumaa arenguküsimusi ja eelarve küsimusi poliitiliste otsustuste protsessi.
Tiit märkis, et Emmaste vald on tänu Katrinile saanud rohkem tähelepanu kui varem.
Omar kinnitas sama, et koostöö Tuuruga on hea. Samas juhtis ta tähelepanu sellel, et kui tüli kandub siia üle, siis hakkab see meid kõiki mõjutama. Muidugi on erapooletus hea.
Tuuru juhataja töökoha pealt ei saa keegi midagi ette heita.
Täna ei ole Katrinile sisulisi etteheiteid vaid küsimus on ohu nägemisel.
Katrin ütles lõpetuseks, et tööalaselt mõtleb ülehiiumaaliselt, vahet ei ole kus omavalitsustes need on ning püüab leida parimad lahendused ja seisab Hiiumaa arengu eest.
Kokkuvõttes tuleb rääkida otse, ei tasu tülli minna.
 
5. Õigusabi teenustest Hiiumaal.
Teemat arendas Keila Õigusbüroo omanik Meelis Tomson, kes on valmis järgmisest aastast osutama hiidlastele õigusabi teenust nii tsiviil-, haldus- kui ka kriminaalõiguslikes küsimustes.
Küsimused, et kuidas seda paremini korraldada, kus oleks sobivaim õigusbüroo asukoht ning kuidas saavad vallad aidata?
Leiti, et õigem büroo asukoht on Kärdlas ning vastavalt vajadusele võimaldatakse klientidel kohtumine õigusabiteenuse pakkujaga vallavalitsustes.
Otsustati:
5.1. Meelis Tomson edastab omapoolse informatiivse teavituse koos kontaktandmetega ning vastavalt vajadusele võimaldatakse klientidel kohtumine õigusabiteenuse pakkujaga vallavalitsustes.
 
6. Hulkuvad koerad ja kassid.
Hulkuvate koerte ja kasside probleemide lahendamiseks on omavalitsustele teinud koostööpakkumise nii MTÜ Varjupaigad kui ka Hiiumaa ettevõte Dagovet OÜ.
Dagovet OÜ tegi Hiiumaa omavalitsustele koostööpakkumise partnerluseks hulkuvatele ja peremeheta loomadele seadusest tuleneva abi osutamiseks, nende veterinaarkontrolli läbiviimisel, karantiini määramisel ja varjupaigateenuse osutamisel.
Ettevõte on valmis investeerima veterinaarkliiniku ehitamisse ja sisustamisse ning loomade hoiutingimuste loomisesse, kuid investeeringute tegemise eelduseks on perspektiivne koostöö Hiiumaa omavalitsustega.
Kohalolijad suhtusid positiivselt Hiiumaa ettevõtte koostööpakkumisse. Omavalitsustel on siis võimalus anda seadusest tulenev hulkuvate koerade ja kasside ülalpidamiskohustus lepinguga ettevõtjale.
Otsustati:
6.1. Alustada Dagovet OÜ-ga läbirääkimisi edasise koostöö arenguteks.
 
7. HOL 2015. aasta eelarve muutmine ja 2016. a eelarve.
Selgitati HOL 2015. aasta eelarve muudatuse tulusid ja kulusid.
Eelarve 2016.
Taotlus on Tuurult summas 23 656 eurot.
PATEE kaasfinantseerimine taotletakse eraldi.
Arutati taaskord uuema poebussi soetamise teemadel.
Leiti, et kuna senise teenusepakkujaga pikendati lepingut aasta võrra ja tõenäoliselt peab ka buss aasta vastu, siis mõeldakse uuema bussi ostmisele aastast 2017.
2016. aasta eelarvesse ei arvestata täiendavat poebussi soetamise summat eelmise aasta 10 000 eurot jääb poebussi fondi.
Otsustati:
7.1. Kinnitada Hiiumaa Omavalitsuste Liidu 2015. aasta eelarve muutmine summas 8000 eurot.
7.2. Esitada järgmiseks volinike koosolekuks HOL 2016. aasta eelarve projekt.
 
8. Esindaja määramine rahvakultuuri maakondliku toetuse jagamise Hiiu
maakonna komisjoni;
Toetusprogramm “Rahvakultuuri maakondlik toetus” jätkub aastani 2017, komisjoni liikmestaatus kehtib programmiperioodi lõpuni.
Otsustati.
8.1. Määrata Hiiumaa Omavalitsuste Liidu esindajaks rahvakultuuri maakondliku
toetuse jagamise Hiiu maakonna komisjoni Omar Jõpiselg.
 
9. Muud teemad.
 
HOL volinike järgmine koosolek toimub 11.01.2016.