protokoll 01.02.2016

VOLINIKE KOOSOLEKU PROTOKOLL
 
Kärdla                                                                                   01. veebruar 2016 nr 2
 
Algus: 11.00 lõpp: 12.40
Koosoleku juhataja: Üllar Padari
Protokollija: Heidi Kõmmus
Võtsid osa: Georg Linkov, Ants Orav, Reili Rand, Tiit Paulus, Toomas Remmelkoor, Jaanus Valk
 
Kutsutud:
Riho Rahuoja             –           Hiiu Maavalitsus
Piret Sedrik                –           Hiiu Maavalitsus
Katrin Sarapuu           –           SA Tuuru
Liis Remmelg             –           SA Tuuru
 
Läbirääkimised päevakorra osas
otsustati kinnitada järgmine
 
PÄEVAKORD:
1.         Volinike 11.01.2016 koosoleku protokolli kinnitamine;
2.         Hiiu Maavalitsuse info;
3.         Sihtasutus Tuuru;
4.         Taotlus „Liiklusring“;
5.         Hiiumaa jäätmekava 2016-2020;
6.         Info nõuandekeskuse olukorrast;
7.         Muud teemad.
 
1. Volinike 11.01.2016 koosoleku protokolli kinnitamine.
Otsustati:
1.1.   Kinnitada Hiiumaa Omavalitsuste Liidu volinike 11.01.2016 koosoleku protokoll.
 
2. Hiiu Maavalitsuse info.
Maavanem edastas infot piirkondade konkurentsivõime tugevdamise tegevuskava tähtaegade osas. Hiljemalt 07.03.2016 peab Hiiumaa esitama ametliku kirja koos tegevuskava eelnõuga ministeeriumidesse kooskõlastamisele. 28. märtsiks tuleb saata tegevuskava kinnitav ja vooru eelarvet kehtestavad käskkirjad Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusele. 04. aprill on viimane päev, kui EAS peab taotluste vooru välja kuulutama ning Hiiu maakonna taotluste esitamise tähtaeg on 04. juuli 2016.
Hiiumaalt on nimekirjas neli objekti: „Eesti toidu avastuskeskuse rajamine turismiatraktsioonina“; „Hiiumaa loodusmatkade keskus“; „Suuremõisa lossikompleksi juustukoja rekonstrueerimine külastuskeskuseks“ ja „Käina tööstusala ja inkubaator“.
Maavalitsus valmistab ette 10.03.2016 toimuvat haridusfoorumit ning siit pöördumine Hiiumaa Omavalitsuste Liidu poole toetada foorumi korraldamist 400 euroga.
Infoks, et on valminud maavanema korralduse „Vabadussõja mälestusmärgi komisjoni moodustamine“ eelnõu. Komisjoni ülesandeks on välja valida Vabadussõjas hukkunud hiidlaste mälestusmärgi asukoht ja kavand. Ideaalis peaks mälestusmärgi püstitama Eesti Vabariigi 100. aastapäevaks. Komisjoni liikmeteks on arvatud kõik vallavanemad. Vallavanemad olid nõus osalema komisjoni töös.
Alates sellest aastast annab maavanem välja Hiiumaa teenetemärki ning on kavatsus annetada märk ka eelnevatel aastatel teeneteplaadi saanutele. Selle aastani on välja antud 16 teeneteplaati. Ühe märgi hind on ca 200 eurot. Maavanem pöördus omavalitsuste poole palvega toetada Hiiumaa teenetemärgi valmimist.
Piret Sedrik rääkis Tuuru nõukogust. Omavalitsuste esindajana on nõukogus Jaanus Valgu asemel Tiit Paulus, Tanel Malga volituste tähtaega pikendati ning järgmine nõukogu toimub 22.02.2016. Eelmisel nõukogu kokkusaamisel oli jutuks Hiiumaa arengustrateegia ülevaatamine. Koos vaadata üle hetkeseis.
Lennuliiklusest, et alates 17.02. lendab lennuk iga päev. Üleskutse, et palun lennake ja kasutage veebruari soodusreiside pakkumisi.
Siseturvalisuse vabatahtlike toetaja tunnustamiseks on esitatud 4 inimest. Küsimus omavalitsustele, et kas kiidate esitatud kandidaadid heaks ja maavalitsus võib edastada tunnustamise edasitaotluse Politsei- ja Piirivalveametile. HOL kooskõlastas esitatud isikute tunnustamistaotluse.
Palve omavalitsusjuhtidele võimaldada vallasekretäridel osaleda 18.02.2016 Haapsalus toimuval vallavolikogu liikmete vormistamise otsustuste teemalisel infopäeval.
Piret avaldas soovi kohtuda volikogu liikmete ja asendusliikmetega ning rääkida volikogudesse kuulumise õiguslikest otsustest. Maasekretär leiab koostöös vallasekretäridega sobivad kuupäevad liikmete koolitamiseks.
Otsustati:
2.1. Võtta info teadmiseks.
2.2. Toetada haridusfoorumi korraldamist 400 euroga.
2.3. Iga omavalitsus toetab Hiiumaa teenetemärgi valmimist ühe märgi omahinna ulatuses.
2.4. Kooskõlastada siseturvalisuse vabatahtlike toetaja tunnustamiseks esitatavate kandidaatuuride ettepanek.
 
3. Sihtasutus Tuuru.
Esiteks tunnustas Katrin omavalitsuste toitlustusettevõtjaid. Neli Hiiumaa firmat (Hiiu Õllekoda, Roograhu Sadam, Hiiu Gurmee ja Hõbekala Kohvik) on sõlminud lepingu rahvusvahelise organisatsiooniga, mis tunnustab kohalikku toidupärandit ja selle märgi abil tutvustatakse Euroopas kohalikku toitu. Toimunud Hiiumaa toiduseminaril tegi Maaeluministeerium ettepaneku, et Hiiumaa toit võiks olla sel aastal see, mille tutvustamist toetatakse.
Tegevust alustas noortele alustavatele ettevõtjatele mentorklubi. Kokku on 21 mentiid.
04.02. toimub loomemajanduse infopäev. Julgustada, et ettevõtjad osaleks infopäeval.
17.02. tulevad Hiiumaale Maaelu Edendamise Sihtasutuse ja Maaeluministeeriumi esindajad tutvustama uue toetusperioodi rahastamise põhimõtteid.
Katrin palus omavalitsustel kindlasti vastata peagi Lääne-Eesti Arenduskeskuste poolt kohalikele omavalitsustele edastatavale ühiskirjale ettevõtlusalase koostöövõimaluste kohta. MAK võrgustikus on selline süsteem, et on piirkondlikud välisinvestorkonsultandid ning meil Lääne-Eestis on mitmeid ühiseid kokkupuutepunkte mida kuvada.
21.01. toimus Sotsiaalministeeriumi poolt koordineeritava hoolekandeteenuste infopäev. Selles tellitud etapis on Tuuru informatsiooni kaardistanud, andnud edasi ja jaganud sotsiaaltöötajatega. Nüüd peavad omavalitsused otsustama, kas tahavad toetusraha taotleda.
PATEE kava raames on vaja läbi viia erinevaid uuringuid. Mis võiks need uuringud olla? Nõukogus jõuti järeldusele, et võtta uuesti ette Hiiumaa Arengustrateegia ja teha selle kohta seire. Seire on otseselt Hiiumaa Omavalitsuste Liidu ülesanne, aga Tuuru teeb ettepaneku tulla tehnilise toega appi. Arutaks läbi, mis tehtud, mis tegemata. See võiks olla lähiaja ühisprojekt.
Liis Remmelg täpsustas reklaamipakkumist reisiajakirjas „Puhkus Eestis 2016“. Arvati, et pigem panustatakse järgmisel aastal Hiiumaa turismikataloogi.
Liis valmistab ette messi „Maale elama“, mis toimub 14.05.2016 Tartus. Veel ei ole eelarvet, aga me peaksime kõik koos pingutama ja messil osalema. Liis edastas omavalitsusjuhtidele palve uuendada „Maale elama“ lehel valda puudutav informatsioon ning kutsus üles toetama minekut ning soovitavalt peaksid messil osalema ka valla esindajad. Plaan on peale messi korraldada nn jätkupäev Hiiumaal, et huvilised saaks tulla tutvuma eluga Hiiumaal. Eelmisel aastal toetasid omavalitsused auhindade väljapanekut ja ka sel aastal tahetakse loosiauhindasid välja panna. Siit üleskutse omavalitsusele panustada loosiauhindade väljapanemisse.
Eelarve täpsustumisel esitatakse omavalitsustele taotlused toetada messil „Maale elama“ osalemist. 
Otsustati:
3.1. Võtta info teadmiseks.
 
4. Taotlus „Liiklusring“.
Hiiumaa Laste Liikluskasvatuse MTÜ taotleb Hiiumaa Omavalitsuste Liidult põhikooli I kooliaste jaoks loodava liiklusringi toimumiseks ringijuhendaja tasu käesoleva aasta märtsist detsembrini, v.a. suvekuud.
Liiklusringi eesmärgiks on läbi huviringi tegevuse arendada lapse teadmisi liiklusohutusest ja
kasvatada temas tunnet, et tema ise ongi eeskuju liikluses:
Taotletav summa 2669,64 eurot.
Leiti, et see on valdadepõhine ning iga kool saab ise otsustada liiklusringi vajaduse.
Otsustati:
4.5. Edastada taotlejale sõnum pöörduda taotlustega eraldi iga omavalitsuse poole.
 
5. Hiiumaa jäätmekava 2016-2020.
Eelmine Hiiumaa jäätmekava lõppes aastal 2015.
Selleks, et esitada ohtlike jäätmete kogumisringi taotlus Keskkonnainvesteeringute Keskuse augustikuu taotlusvooru peab kehtima Hiiumaa jäätmekava.
Ajakava järgi saaks jäätmekava aprilli volikoguses menetleda, mais saaks vastu võtta ning augustis oleks liit KIK taotlusvoorus abikõlbulik.
Läbirääkimisi on peetud eelmise jäätmekava Hendrikson & CO tegijatega, kes tegid hinnapakkumise ca 3600 euro ulatuses. Omavalitsusjuhid on seda summat toetanud.
10.02.2016 algusega kell 12.30 toimub Käina Vallavalitsuses kohtumine Hendrikson & CO esindajatega. Palve, et kokkusaamisel osaleksid tegevjuhid ja ka vastava ala spetsialistid eelnevalt vaadates üle oma valla osa.
Otsustati:
5.1. Lisada Hiiumaa Omavalitsuste Liidu 2016. aasta eelarvesse Hiiumaa jäätmekava uuendamise kulu.
 
6. Info nõuandekeskuse olukorrast.
Üllar rääkis kokkusaamisest Maaelu Edendamise Sihtasutuse juhi Andres Vinniga, kes selgitas tekkinud olukorda põllumajanduse nõustamise teemal. Rahastamise süsteem on muutunud ning lepingud sõlmitakse otse nõustajatega. Lepingut pakuti ka Hiiumaa Nõuandekeskuse töötajale, aga lepinguni ei jõutud. Siis tehti nn kontorilepingu ettepanek Sihtasutusele Tuuru. Samas otsitakse ikkagi põllumajandusnõustajaid, tasustamine on juhtumipõhine.
Toomas rääkis põllumajanduse nõustamise kitsaskohtadest.
Otsustati:
6.1. Võtta info teadmiseks.
 
7. Muud küsimused
 
Räägiti SA Hiiumaa Haigla nõukogu moodustamise ja hetkeolukorra teemadel.
 
Reili tegi ettepaneku Emmaste, Käina ja Pühalepa valla juhtidele kokkusaamiseks, et vaadata ühiselt Hiiumaa tulevikku.
 
Tagasi kooli nädal toimub 15-19.02.2016