protokoll 07.11.2016

VOLINIKE KOOSOLEKU PROTOKOLL
 
Käina                                                                                                07. november 2016 nr 9
 
Algus: 11.00 lõpp: 14.10
Koosoleku juhataja: Üllar Padari
Protokollija: Heidi Kõmmus
Võtsid osa: Omar Jõpiselg, Eve Kustala, Jüri Ojasoo, Reili Rand, Toomas Remmelkoor, Tiit Paulus
 
Kutsutud:
Piret Sedrik                –           Hiiu Maavalitsus
Katrin Sarapuu           –           Sihtasutus Tuuru
 
Läbirääkimised päevakorra osas
otsustati kinnitada järgmine
 
PÄEVAKORD:
1.         Volinike 03.10.2016 koosoleku protokolli kinnitamine;
2.         Hiiu Maavalitsuse info;
3.         Sihtasutus Tuuru;
4.         Teede omandipõhine jaotamine;
5.         Kultuuripärl 2016;
6.         MTÜ Hiidlaste Koostöökogu juhatuse liikme kandidaat;
7.         Pakendiringlus;
8.         HOL 2017 eelarve põhimõtted;
9.         Muud teemad.
            1. Haldusreformi elluviimisega seotud seaduse muutmise seaduse eelnõu.
 
1. Volinike 03.10.2016 koosoleku protokolli kinnitamine.
Otsustati:
1.1. Kinnitada Hiiumaa Omavalitsuste Liidu volinike 03.10.2016 koosoleku protokoll.
 
2. Hiiu Maavalitsuse info.
Laevaliiklusest – TS Laevad OÜ on esitanud taotluse muuta alates 09.01.2017 parvlaevagraafikuid. Hetkel ei ole maavalitsus sellega nõus.
Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise programmi I toetusvooru esitatud Hiiumaa projektid ei saanud kahjuks positiivset otsust. Pühalepa juba esitas ja Käina vald esitab protesti.
Homme, 08.11.2016 viibib Hiiumaal riigihalduse minister Arto Aas ja omavalitsusjuhid on palutud kohtumisele Hiiu Vallavalitsusse.
14.11 toimub maakonna turvalisuse nõukogu. Tehakse ülevaade komisjonide (tervise-, liiklusohutus-, loomatauditõrje- ja territoriaalne kriisikomisjon) 2016. a tegevustest ja 2017. a tööplaanidest. Ivar Kaldasaun räägib Päästeameti finantsauditist ja Triin Sokk Tervise Arengu Instituudi prioriteetidest ja tegevussuundadest.
Tiit nentis, et taas on päevakorras radarjaamade vaatluspunktide sulgemine, mis mõjutab oluliselt merepäästevõimekust ning Hiiumaa jaoks tööhõivet.
Piret juhtis tähelepanu Sihtasutus Tuuru finantsolukorrale (arvelduskrediidi tagasimaksmiseks puuduvad vahendid).
Otsustati:
2.1. Võtta info teadmiseks.
 
3. Sihtasutus Tuuru.
Katrin rääkis PATEE teemal.
Sihtasutus Tuuru taotleb PATEE kava elluviimiseks esitatavate projektide kaasfinantseerimiseks vastavalt antud garantiikirjale perioodi 2015-2016 eest summas 10969 eurot. 2017 aasta PATEE kava elluviimiseks esitatavate projektide kaasfinantseerimiseks taotletakse 6400 eurot. Summa kokku 17369 eurot.
Eelnevatel kokkusaamistel omavalitsusjuhtidega lepiti kokku kahe suuna: noored ja Hiiumaa turundustegevused toetamine.
Noortesuuna tegevused: koostöö Saaremaaga ja Läänemaaga ühiste (st koos) õpilastega; koolinoorte ettevõtlikkust edendava „Bright Minds“ äriideede konkursi ja selle raames toimuva koolitusprogrammi jätkutegevused; õpilasfirmade jätkutegevused (sh võistlus ); ettevõtlusküla tegevustes osalemine (Tartu ettevõtlustänav-simulatsioon; noorematele õpilastele); ettevõtlusnädala tegevused noortele.
Hiiumaa turundustegevused: projektide assisteerimine/administreerimine; kooliõpilaste teeninduskoolituse omaosaluse katmine; E9 matkatee projekti omafinantseeringu katmine; Hiiumaa roheline märk; projekt „Maale elama“.
Küsimus HOL-le, et kas aktsepteerite turismikoordinaatori nimetamist turunduskoordinaatoriks? Iseenesest on HOL rahastamisotsus turismikoordinaatorile.
Katrin rääkis turismikoordinaatori selle aasta tegevustest ning plaanidest järgmisel aastal.
Sihtasutus Tuuru tegevustoetuse ja PATEE kaasrahastamise taotlust arutatakse HOL 2017. aasta eelarve põhimõtete arutelul.
Katrin selgitas EAS poolset toetust. Kolmel aastal eraldatakse riigi poolt Hiiumaale 117936 eurot ehk siis aastas keskmiselt 39312 eurot. Sellele peab lisanduma omafinantseeringu kolme aasta kohustus summas 19198,88 eurot ehk keskmiselt ühes aastas 6400 eurot.
Räägiti sihtasutuse finantsolukorrast. Hetkel on asutusel võimalus teha jooksvaid tegevusi, aga probleem on varasemast ajast võetud arvelduskrediidi tagasi maksmisega. Tõdeti, et Sihtasutus Tuuru ei peaks omama kinnisvara ning mõttekas oleks maja müük.
Otsustati:
3.1.Võtta info teadmiseks.
3.2.Hiiumaa Omavalitsuste Liit on seisukohal, et müüa Sihtasutus Tuuru kinnisvara arvelduskrediidi tasumiseks.
 
 
4. Teede omandipõhine jaotamine.
Seoses Maanteeameti tegevuskava täitmisega on alustatud teede omandipõhise jaotuse problemaatikaga. See on osa omavalitsuste pikaaegsest taotlusest asulaid läbivate riigimaanteede omandivormi määratlemise vajadusest.
Eesti Maaomavalitsuste Liit on huvitatud iga maakonna omavalitsuste ühisarvamustest, et millisel suunal võiks edasi töötada.
Kokku on 5 tulevikustsenaariumit teede omandisuhte muutmiseks: (1. Ei tehta põhimõttelisi muutusi; 2. Suurendatakse kohalikku teedevõrku; 3. Suurendatakse riigi teedevõrku; 4. Omavalitsusliitude osalemine piirkondlike riigiteede investeeringute otsustamisel; 5.  Suurendatakse eraomandis teedevõrku).
Arutati stsenaariumeid ning leiti, et pigem võiks olla kontroll kohalike teede üle suurem ja sellega peab kaasnema garanteeritud hoolderahastamine.
Vastuvõetavamad oleks stsenaariumid 1 ja 2.
Otsustati:
4.1. Toetada tulevikustsenaariumeid 1. „Ei tehta põhimõttelisi muutusi“ ja 2. „Suurendatakse kohalikku teedevõrku“.
 
5. Kultuuripärl 2016
Eesti Kultuurkapital finantseerib 2016. aastal preemiat „Kultuuripärl“1300 euroga ning esitas omavalitsusliitudele koostöökutse panustada rahaliselt preemiasummasse.
Otsustati:
5.1. Panustada Hiiu maakonna kultuuripreemiasse „Kultuuripärl 2016“ summas 350 eurot.
5.2. Nimetada preemiakomisjoni liikmeks Antti Leigri.
 
6. MTÜ Hiidlaste Koostöökogu juhatuse liikme kandidaat.
Senine omavalitsuste poolne koostöökogu juhatuse liige Jaanus Valk avaldas soovi lahkuda juhatusest. Seoses sellega palutakse HOL-l esitada uus juhatuse liikme kandidaat.
Otsustati:
6.1. Esitada MTÜ Hiidlaste Koostöökogu juhatuse liikme kandidaadiks Tiit Paulus.
 
 
7. Pakendiringlus.
Räägiti pakendiringluse korraldamisest. Mõttekas oleks, et teemaga tegeleks Hiiumaal üks inimene, mitte iga valla esindaja eraldi.
Hea oleks kui räägiks kõigi nelja omavalitsuse nimel.
Otsustati:
7.1. Omavalitsused annavad Hiiumaa Prügila OÜ-le volitused pakendiringluse korraldamiseks Hiiumaal.
 
8. HOL 2017 eelarve põhimõtted.
Räägiti HOL 2017. aasta eelarve põhimõtetest.
Administreerimiskulu jääb 2016. aasta mahtude juurde.
Tuuru taotleb tegevuskuludeks 23956 ja PATEE projektide kaasrahastamiseks taotletakse 17369 eurot.
PATEE osas leiti, et lülitada taotlus HOL eelarvesse jaotades summa elanikearvu järgi.
Poebussi fond summas 10000 eurot kanda üle 2017. aasta eelarvesse.
Otsustati:
8.1. Menetleda HOL 2017. aasta eelarvet järgmisel volinike koosolekul.
 
9. Muud teemad.
Räägiti „Haldusreformi elluviimisega seotud seaduse muutmise seaduse eelnõust“