protokoll 03.07.2017 Pühalepa

VOLINIKE KOOSOLEKU PROTOKOLL

Pühalepa                                                                                                       03. juuli 2017 nr 7

Algus: 11.00 lõpp: 13.15

Koosoleku juhataja: Üllar Padari

Protokollija: Heidi Kõmmus

Võtsid osa: Omar Jõpiselg, Reili Rand, Jüri Ojasoo, Ants Orav, Tiit Paulus, Toomas Remmelkoor

Kutsutud:

Riho Rahuoja             –           Hiiu Maavalitsus

Piret Sedrik                –           Hiiu Maavalitsus

Tõnis Paljasma            –           Hiiu Maavalitsus

Aivi Telvik                  –           Sihtasutus Tuuru

Merle Mäesalu            –           Lääne Maavalitsus

Läbirääkimised päevakorra osas otsustati kinnitada järgmine

 

PÄEVAKORD:

 1. Volinike 06.06.2017 koosoleku protokolli kinnitamine;
 2. Hiiu Maavalitsuse info;
 3. Maakondlike arenduskeskuste üleandmine kohalikele omavalitsustele;
 4. Hiiumaa poebuss;
 5. Koostöö Haridus- ja Teadusministeeriumiga (ainesektsioonide tegevus);
 6. Muud teemad.
 1. Volinike 06.06.2017 koosoleku protokolli kinnitamine.

Otsustati:

1.1Kinnitada Hiiumaa Omavalitsuste Liidu volinike 06.06.2017 koosoleku protokoll. 

 1. Hiiu Maavalitsuse info.

Maavanem rääkis praamigraafikutest ja sellest, et TS Laevad ei võimalda avalikkusele mitte mingisugust operatiivinfokanalit. Peaksime tegema tööd selle nimel, et oleks tulevikus kontakt operatiivsel suhtlemisel. See on hädavajalik.

Räägiti eelseisvatest kohalike omavalitsuste valimisest. Emmaste ja Pühalepa vald on pöördunud määruse vaidlustamiseks kohtusse. Seni kui kohus ei ole määrust peatanud või tühistanud, on maavanemal kohustu läbi viia valimistoimingud. Vaja on ära määrata valimisringkonnad, mandaatide arv ja moodustada valimiskomisjonid.

Toimus mõttevahetus parvlaevliinidel püsielaniku soodustuse rakendamise teemal. Tehti ettepanek esitada ministeeriumile kolmepoolne märgukiri määruse „Piletihinnad ja sõidusoodustused avaliku teenindamise lepingu alusel teostataval liiniveol Kuivastu-Virtsu, Rohuküla-Heltermaa ja Sõru-Triigi parvlaevaliinidel“ tõlgendamise küsimuses.

Lääne Maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Merle Mäesalu tegi ettekande ühistranspordi korraldamise alternatiivides alates 01.01.2018.

Läänlased tegid ettepaneku korraldada ühistransporti koos moodustades Lääne-Eesti ühistranspordikeskuse.

Toimus mõttevahetus ühistranspordikeskuste loomise ja ülalpidamise teemal.

Ettekandja eesmärk oli panna mõtted ühistranspordikeskuse loomise osas liikuma, edasi suhtlema ja siis otsustama.

HOL on Rahandusministeeriumile edastanud kirja, et alates 01.01.2018 võtab Hiiumaal piirkondliku ühistranspordi korraldamise üle Hiiumaa vald.

Otsustati:

2.1. Võtta info teadmiseks.

2.2. Saata Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile märgukiri eelpool nimetatud määruse tõlgendamise osas.

 1. Maakondlike arenduskeskuste üleandmine kohalikele omavalitsustele.

Rahandusministeerium soovib 17. juuliks teada, et kuidas ja millises ajaplaanis on maakonna omavalitsused valmis üle võtma maakonna arenduskeskuse pidamise.

Aivi rääkis hetke olukorrast.

Hiiu vald ja Käina vald on valmis osalema uue sihtasutuse asutamisel.

Emmaste volikogu arutas ja suunas teema edasi eelarve- ja majanduskomisjoni.

Pühalepa vald ei ole teemat volikogus arutanud.

Räägiti edasisest ajagraafikust ja kõigi eelduste kohaselt peaks saama septembri volikogudes otsused vastu võtta. Enne aasta lõppu on vaja ühendada kaks sihtasutust.

Räägiti Tuuru maja teemal. Nõukogu tegi otsuse hoone hinnata ja  panna müüki. Tellitud eksperthinnang on hinnanud maja väärtuseks 170 000 eurot ja soovitab maja müüa 200 000 euroga.  Kuna hoone asub Kärdla linnas Hiiu vallas nn miljööväärtuslikus paigas, siis on Hiiu ja Käina vallavanemaga arutatud, et üks ühinev vald võiks maja ära osta. Hoone võiks olla aktiivses kasutuses.

Üks võimalik lahendus, et omavalitsused panevad seljad kokku ja ostavad selle hoone ära.

Siit aga küsimus, et kas omavalitsustel on ruumide puudus ja vajadus hoone soetada. Peame selgeks tegema, mis on meie vajadus ja nägemus.

Toimus diskussioon maja müügi osas.

Otsustati:

3.1. Edastada ministeeriumile ülevaade uue sihtasutuse moodustamise hetkeseisust. 

 1. Hiiumaa poebuss.

Jätkati eelmisel koosolekul arutelul olnud teemaga. AS Selver on  teinud Hiiumaa Omavalitsuste Liidule  ettepaneku osta hetkel käigus olev buss ära ja ootab liidu poolset müügihinna pakkumist.

Leiti, et ei saa enne bussi müüki korraldada, kui uus teenus toimib.

Otsustati:

4.1. Jätkata AS Selveriga läbirääkimisi koostöölepingu sõlmimiseks. 

 1. Koostöö Haridus- ja Teadusministeeriumiga (ainesektsioonide tegevus);

Alates 1. septembrist 2017 ei ole hariduskorralduslikud küsimused (ainesektsioonide tegevus, aineolümpiaadide koordineerimine) enam maavalitsuste pädevuses ja seoses sellega küsib ministeerium, et kas Hiiumaa Omavalitsuste Liit on huvitatud koostöö jätkamisest.

Otsustati:

5.1. Edastada ministeeriumile seisukoht, et Hiiumaa Omavalitsuste Liit on nõus jätkama koostööd aineolümpiaadide, võistluste, õpilasürituste, õpetajate ühenduste, jms tegevuse korraldamisel.  

 1. Muud teemad.

Reili rääkis Sihtasutus Hiiu Maakonnahaigla teemal.