Protokoll 06.03.2017

VOLINIKE KOOSOLEKU PROTOKOLL

Pühalepa                                                                                           06. märts 2017 nr 3

Algus: 11.00 lõpp: 13.45

Koosoleku juhataja: Üllar Padari

Protokollija: Heidi Kõmmus

Võtsid osa: Omar Jõpiselg, Jüri Ojasoo, Ants Orav, Reili Rand, Toomas Remmelkoor

Kutsutud:

Aivi Telvik                  –           Sihtasutus Tuuru

Piret Sedrik                –           Hiiu Maavalitsus

Riho Rahuoja             –           Hiiu Maavalitsus

Jan Ignahhin               –           Hiidlaste Koostöökogu

Martin Kagadze         –           Hiiumaa Prügila

Bruno Tammaru          –           Eesti Keskkonnateenused

Läbirääkimised päevakorra osas otsustati kinnitada järgmine

PÄEVAKORD:

 1. Volinike 06.02.2017 koosoleku protokolli kinnitamine;
 2. Hiiu Maavalitsuse info;
 3. Hiiumaa [eel]arvamusfestival;
 4. Hiiumaa Arenduskeskuse moodustamine;
 5. Eesti Keskkonnateenuste taotlus teenustasude suurendamiseks;
 6. Hiiumaa poebuss;
 7. Kogumiku „Eesti kohalik omavalitsus ja nende liitude loomine ja areng perioodil1989 – 2017“ väljaandmise toetamine;
 8. Muud teemad.

 

 1. Volinike 06.02.2017 koosoleku protokolli kinnitamine.

Otsustati:

1.1Kinnitada Hiiumaa Omavalitsuste Liidu volinike 06.02.2017 koosoleku protokoll.

 1. Hiiu Maavalitsuse info.

Eesti Vabariik 100 korraldustoimkond on käinud koos ja arutanud erinevaid tegevusi, mida Hiiumaal selle sündmuse raames ette võtta. Komisjon on ette valmistanud üleskutse ideedeks, aga kuna rahastamise pool on hetkel väga lahtine, siis ei ole üleskutset veel välja saadetud. Edasi on liigutud Vabadussõja mälestusmärgi teemaga. Varasemalt on kokkulepitud märgi asukoht, milleks on Pühalepa kiriku esine kolmnurkne plats. Mustand mälestusmärgikonkursi väljakuulutamiseks on olemas ja on esitatud Eesti Kultuurkapitalile taotlus mälestusmärgi konkursi auhinnafondi rahastamiseks. Viimastel nädalatel on viibinud Hiiumaal Poola, Saksamaa ja Rootsi saadikud ning USA julgeoleku atašee. Alates 01.05.2017 hakkab Sõru-Triigi liinil sõitma parvlaev Soela. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium on sõlminud AS-ga Kihnu Veeteed lepingu laeva opereerimiseks. Ministeerium on edastanud kooskõlastamiseks Sõru-Triigi graafiku. Oleme rääkinud Saare Maavalitsusega ning sellisel kujul ei saa me graafikut kooskõlastada, kuna oleme taotlenud enamat. Ministeeriumile edastatakse kahe saare poolne pöördumine omapoolsete ettepanekutega. Infona, et lähipäevil muudan PKT komisjoni ja järgmine koosolek võiks olla järgmisel esmaspäeval.

Otsustati:

2.1. Võtta info teadmiseks.

2.2. PKT komisjoni koosolek toimub 13.03.2017 kell 13 maavalitsuse saalis.

 1. Hiiumaa [eel]arvamusfestival.

Teemat tutvustas Hiiumaa festivali eestvedaja Maria Ruubas. Arvamusfestival on isetekkeline, kogu ühiskonda kaasav ja vaba õhustikuga kohtumispaik, mille eesmärk on arendada arutelukultuuri ja kodanikuharidust. Tänavune festival toimub viiendat korda 11.–12. augustil Paides. Tütarüritus Hiiumaa [eel]arvamusfestival leiab aset 10. juunil Suursadamas.

Otsustati:

3.1. Hiiumaa [eel]arvamusfestivali teemaline ümarlaud toimub 21.03.2017 algusega kell 12 Hiiu Maavalitsuse saalis.

 1. Hiiumaa Arenduskeskuse moodustamine.

Ministeeriumi ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse poolt on tulnud ettepanek moodustada kohalikul initsiatiivil uus sihtasutus ja võtta kohustused ja õigused üle. Sihtasutuse Tuuru juhataja Aivi Telvik edastas maakonna arenduskeskuse ja maavanema poolt üleskutse moodustada kohalike omavalitsuste poolt uus Hiiumaa Arenduskeskuse sihtasutus, et panna kohalikul tasandil oma soovid paika ja hakata tulevikus kohalikku arengut kohalikus omanduses juhtima. 23.02.2017 toimunud nõupidamisel jagas Kaupo Reede skype vahendusel ettepanekuid kuidas maakondlikud arenduskeskused peaksid tulevikus võrgustuma. Soov on, et see toimuks veel enne kohalike omavalitsuste valimisi. Küsimus, et missuguse ajagraafikuga ja kas on meil üldse soov liikuda omavalitsuste baasil moodustatud arenduskeskuse teemaga edasi. Toimus diskussioon arenduskeskuste teemadel. Kui me läheks ikkagi täna uute maakondlike arenduskeskuste loomise vooluga kaasa, siis oleks meil rohkem võimalusi kaitsta oma huve ja kindlustada soove. Nenditi, et kui tulevikus on maakonnas üks omavalitsus, siis tegeleb ju selle omavalitsuse arendusosakond kogu maakonna arenguga. Kui me teeme sihtasutuse juurde, siis suurendame kohe oma kulusid. Küsimus, et kas on lõpuni mõeldud, miks on meil sihtasutusena maakondlikku arenduskeskust vaja. Arenduskeskuste katuse loomise kontseptsioonis nähakse ette, et igas maakonnas on ühesugused eraõiguslikud juriidilised sihtasutused. Tõdeti, et peaksime kaaluma ikkagi kõiki stsenaariume. Oleks vajalik kaardistada plussid ja miinused iga variandi puhul. Kui oleks võrreldavad variandid, siis saame teha otsuse Hiiumaa Arenduskeskuse moodustamise osas. Mõelda kõik võimalikud variandid läbi. Küsimused, et kas tellida Sihtautus Tuuru majale hindamine ja panna vabaturule müüki või vajavad omavalitsused seda. Pöördutakse ka Rahandusministeeriumi poole täiendava toe saamiseks ning on võetud ühendust Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsiga ja tehtud ettepanek kaaluda tuuru maja võtmist riigimaja kontseptsiooni.

Otsustati:

4.1. Maavalitsus kaardistab maakondade arenduskeskuste variandid.

 1. Eesti Keskkonnateenuste taotlus teenustasude suurendamiseks.

Martin Kagadze ja Bruno Tammaru selgitasid teenustasude suurendamise taotlust. AS Eesti Keskkonnateenused soovib suurendada Hiiumaa jäätmejaamast lõppkäitlusele suunatavate segaolmejäätmete käitlemise ja veo teenustasu. Tulenevalt Hiiumaa korraldatud jäätmeveo teenuste kontsessiooni lepingu punktile 6.1.2 saab vedaja taotleda teenustasude suurendamist, kui esinevad objektiivsed asjaolud, mis oluliselt mõjutavad jäätmete veo ja käitluskulusid. Suurenenud on jäätmete käitluskulu ja on kallinenud praamipiletite hinnad. Lähtudes eeltoodust palub AS Eesti Keskkonnateenused kehtestada alates 01.05.2017 Hiiumaa jäätmejaamast lõppkäitlusele suunatavate segaolmejäätmete käitlemise uueks teenustasuks 49,00 €/tonn ja transpordi uueks tasuks kehtestada 16,37 €/tonn.

Otsustati:

5.1. Rahuldada AS Eesti Keskkonnateenuste taotlus.

5.2. Alates 01.05.2017 kehtivad hankel „Korraldatud jäätmeveo teenuse kontsessioon andmine Hiiumaa omavalitsuste haldusterritooriumil“ alljärgnevad hinnad:

5.2.1. veohind lõppkäitlusele 65,37 €/tonn;

5.2.2. käitlustasu Hiiumaa jäätmejaamas 30 €/tonn.

 6. Poebuss.

Jan Ignahhin rääkis võimalikest variantidest, kuidas Hiidlaste Koostöökogu kaudu saada vahendeid bussi soetamiseks. Hea oleks kui saaks 100 000 euro eest toetust. Otsustamist vajab, mis asutus oleks võimeline läbi liisingu bussi soetama. Üks variant oleks Hiiumaa Prügila OÜ.

Otsustati:

6.1. Võtta teema järgmisel volinike koosolekul päevakorda.

7. Kogumiku „Eesti kohalik omavalitsus ja nende liitude loomine ja areng perioodil 1989 – 2017“ väljaandmise toetamine.

Kogu II omavalitsuspäeva ja kogumiku eelarve on 100 000 eurot. Hetkel käivad läbirääkimised vahendite leidmiseks. EMOL kui ELL on lubanud panustada kumbki a´ 5000 eurot. Väga suureks abiks oleks iga maakondliku liidu panus ca 1000 eurot.

Otsustati:

7.1. Toetada kogumiku väljaandmist 200 euro ulatuses.

 1. Muud teemad.

Räägiti Eesti Postist.