protokoll 16.01.2017

VOLINIKE KOOSOLEKU PROTOKOLL
 
Emmaste                                                                                           16. jaanuar 2017 nr 1
 
 
Algus: 11.00 lõpp: 13.400
Koosoleku juhataja: Üllar Padari
Protokollija: Heidi Kõmmus
Võtsid osa: Omar Jõpiselg, Jüri Ojasoo, Ants Orav, Toomas Remmelkoor, Tiit Paulus
 
Kutsutud:
Piret Sedrik                                       Hiiu Maavalitsus
Riho Rahuoja                                    Hiiu Maavalitsus
Aivi Telvik                                         Sihtasutus Tuuru
Enn Randmaa                       
 
 
Läbirääkimised päevakorra osas
otsustati kinnitada järgmine
 
PÄEVAKORD:
 
1.         Volinike 05.12.2016 koosoleku protokolli kinnitamine;
2.         Hiiu Maavalitsuse info;
3.         Sihtasutus Tuuru;
4.         Poebuss;
5.         Hiidlaste Koostöökogu hindamiskomisjoni liikme kandidaadi nimetamine;
6.         Koostööleping Moldova omavalitsustega;
7.         HOL 2017. aasta eelarve;
8.         Projekt „Ohtlike jäätmete kogumine elanikkonnalt“:
9.         Muud teemad.
 
1. Volinike 05.12.2016 koosoleku protokolli kinnitamine.
Otsustati:
1.1Kinnitada Hiiumaa Omavalitsuste Liidu volinike 05.12.2016 koosoleku protokoll.
 
 
2. Hiiu Maavalitsuse info.
Edastati infot praamiliiklusest, haldusreformi piirkondliku komisjoni koosolekult, maavalitsuste kaotamisest, valimiste ettevalmistamisest ja otsustest, Vabadussõja mälestusmärgi ideekavandi konkursi arengutest.
Maavanema ja Pühalepa vallavanema vastuvõtt toimub 23. veebruaril algusega kell 18 Paladel.  
Arutati, et kas teha piirkondade konkurentsivõime tugevdamise programmi esitatud taotluste vaide vastuste osas ühine kiri. Pühalepale on juba vastatud, Käina ootab oma kirja. Otsustati oodata ära Käina vaide vastuskiri ja siis mõelda edasi, milliste projektidega järgmisesse vooru minna. Aivi selgitas EASi hindamiskriteeriumeid.
Räägiti kitsaskohtadest Sõru-Triigi parvlaevaliinil.
Otsustati:
2.1. Võtta info teadmiseks.
 
 
3. Sihtasutus Tuuru.
 
Aivi rääkis asutuse hetkeseisust, eelmise aasta käive oli suurusjärgus 270 tuhat eurot ning raamatupidaja hinnangul ei tohiks selle aastalõpu seisuga miinust tulla. Käesolev aasta peaks minema vormiliselt muutusteta jätkates riikliku sihtasutusena. Murekoht on see, et värske uudisena lõpetatakse maavalitsuste tegevus alates 01.01.2018 ning seega ei saa eksisteerida ka maavalitsuste poolt moodustatud sihtasutused. Aivi kutsus kaasa mõtlema, kuidas lõpetada riiklik sihtasutus ja tõsta tegevus üle moodustuvale omavalitsusele/sihtasutusele. Probleemkoht on 85. tuhande suurune miinus, millele ei ole katet. Arvelduskrediidi tagatiseks on asutuse maja. Tervik vajab lahendamist.
Infona, et Kaupo Reede on valmis tulema rääkima MAKidest.
Otsustati:
3.1. Võtta info teadmiseks.
 
 
4. Poebuss.
 
Räägiti Hiiumaa poebussi käigushoidmise vajadusest. Tänase poebussi tehniline olukord ei ole kiita ning vaja on leida kiirelt võimalused uue bussi ostmiseks.
Enn Randmaa esitles kohalolijatele uue poebussi pakkumist. Pakutava poebussi orienteeruv hind oleks 40 000 eurot ja tootmisprotsessile kuluks aasta.
Tõdeti, et poebussi käigushoidmine on Hiiumaa jaoks hädavajalik ja on vaja kiiremas korras mõelda rahastamisallikatele.
Paluti Ennul teemaga edasi tegeleda.
Otsustati:
4.1. Volitada Enn Randmaad poebussi ostmisprojektiga edasi tegelema.
4.2. Võtta teema HOL järgmise koosoleku päevakorda.
 
 
5. Hiidlaste Koostöökogu hindamiskomisjoni liikme kandidaadi nimetamine.
 
Otsustati:
5.1. Esitada omavalitsuste poolseks Hiidlaste Koostöökogu hindamiskomisjoni liikme kandidaadiks Heidi Siirus.
 
 
6. Koostööleping Moldova omavalitsustega.
 
Omar selgitas koostöölepet.
Otsustati:
6.1. Delegeerida koostöölepingu allkirjastamine MTÜ-le Hiidlaste Koostöökogu.
 

7. HOL 2017. aasta eelarve.
 
Räägiti eelarve projekti summadest ning  uue poebussi ostmisvõimalusest ning leiti, et omavalitsused arvestavad oma eelarvetes bussi esimese sissemakse summaga, mis oleks ca 10 000 eurot omavalitsuse kohta.
Otsustati:
7.1. Tasuda Sihtasutusele Tuuru 1/12 tegevustoetuse summast.
7.2. Omavalitsused arvestavad oma 2017. aasta eelarvetesse poebussi sissemakseks 10 000 eurot.
 
8. Projekt „Ohtlike jäätmete kogumine elanikkonnalt“.
 
Otsustati:
8.1. Esitada KIK avanevasse taotlusvooru projekt „Ohtlike jäätmete kogumine
elanikkonnalt“
8.2. Projekti hakkab vedama OÜ Hiiumaa Prügila.
 
 
9. Muud teemad.
 
Üllar Padari edastas infot omavalitsuste liitude koosolekult.