Visioon 2020 (ettepanek)

Visioonilink

 

Hiiumaa VISIOON 2020 ettepanek (seisuga 18.01.2013) on kujundatud avalikelt aruteludelt
saadud märksõnadest ning teemarühmade tööst koorunud soovidest ja nägemustest, mis
puudutavad hiidlaste tulevikku. Visiooniga töötatakse edasi.
Üldine visioon
Hiiumaa on hea mainega ja tuntud saar Läänemere regioonis, hinnatud elu-, külastus- ja
ettevõtluskeskkond.
Hiiumaal on avatud ja elujõuline kogukond. Rahvaarvu vähenemise trend on peatunud ja taas
pöördutakse saarele püsivalt elama. On asutatud rida uusi väikeettevõtteid ning tööstusettevõtted
laienevad. Seoses uute töökohtade tekkimisega on suurenenud elanike sissetulekud, mis omakorda
on andnud võimaluse kohapealsete teenuste arengule. Avalikud teenused on hästi kättesaadavad
Hiiumaa igas kandis.
Detailne visioon
Haridus ja noorsootöö
Koolieelsed lasteasutused on olemas kõigis vallakeskustes ja asulates.
Hiiumaal on toimiv koolivõrk, üldharidust pakutakse kõigis kooliastmetes, koolivõrk ja õpilaste
transport arvestab maksimaalselt õpilaste vajadustega. Huviharidusest on saanud üldhariduse üks
osa – Hiiumaa õpilastele pakutakse huviharidusvalikuid nende kodukooli vahendusel. Huvi- ja
üldhariduse õppekavade integratsioon võimaldab efektiivsemalt kasutada õpilaste aega ja õpetajate
oskusi. Üld- ja kutsehariduse vaheline integratsioon tagab õpilaste eduka liikumise ühest
õppeasutusest teise.
Kärdlas asuv riigigümnaasium tagab Hiiumaa õpilastele nõuetekohase kvaliteetse
gümnaasiumihariduse ja soovitud haridusvalikud. Kõiki aineid õpetavad magistrikraadiga või
vastava tasemeharidusega aineõpetajad. Neist paljud on äsja ülikooli lõpetanud noored õpetajad.
See on teoks saanud tänu Haridusministeeriumi poolsele täiendavale toetusele.
Lisaks põhiõppekavadele on Hiiumaa Ametikool välja arendanud kõrvalõppekavad, mis
võimaldavad omandada neid erialaseid oskuseid, mis on Hiiumaal vajalikud. Kõrvalõppekavade
alusel toimub õppetöö üle aasta või paari, võimaldades erialavaliku pakkumist kohandada Hiiumaa
vajadustele. Lähtuvalt majanduses toimuvatest muutustest rakendab Hiiumaa Ametikool
pilootõppekavasid, mis aitavad inimestel kohaneda nõudluste muutustega tööjõuturul ja omandada
uue elukutse jaoks nõutavaid teadmisi ja oskusi. Hiiumaa Ametikooli õppekavad on sidusad
järgmise tasemehariduse astme õppekavadega, toetades õppuri karjääritaotlusi ja elukestvat õpet.
Kõpu Internaatkoolis toimub jätkuvalt hariduslike erivajadustega laste õpetamine. Lisaks hiidlastele
õpib kooli lapsi mandrilt. Suvel saab Kõpu koolist loodus-, kultuuri- ja loomekeskus, kus toimuvad
eriõppeprogramme ja -tegevusi pakkuvad laagrid noortele.
Toimib riiklik maakondliku gümnaasiumi ja kutsekooli rahastamine. Kärdlas on riigigümnaasium.
Tänu riigi täiendavale toetusele on õpilaste haridusvõimalused laienenud. Gümnaasiumi ja
ametikooli õppekavad lõimuvad ning koolidevaheline koostöö toimib. Koolides töötab arvukalt
erialase ettevalmistusega noori õpetajaid. Huvikoolid, muusikakool, noortekeskused ja
üldhariduskoolid arvestavad üksteise tegevus-ja õppekavadega pakkudes igale lapsele parima
lahenduse tema isiksuse arenguks.
Lisaks universaasetele erialadele on Hiiumaa Ametikool välja arendanud õppekavad, mis
arvestavad Hiiumaa tingimustega ja kompetentsidega. Pilootõppekavad on suunatud paindlikult ja
operatiivselt lahendama kohalikke tööjõuvajadusi. Ametikooli õppekavad on integreeritud
rakenduskõrghariduslike õppekavadega, mis võimaldavad jätkuõpet kõrghariduse omandamiseks.
Hiiumaa Ametikoolis on arvukalt õppijaid Eestist ja naaberriikidest. Seda eesmärki toetab
kaasaegne õpilaskodu. Hiiumaa Ametikool on saare rahvaarvu kasvatamise “väravaks”.
Restaureeritud Suuremõisa loss on lisaks kooli tegevusele atraktiivseks paigaks konverentside,
suve- ja kultuuriürituste läbiviimiseks.
Hiidlased väärtustavad elukestvat õpet. Hiiumaal on kutsehariduslikud ja vabahariduslikud
koolitused kättesaadavad igale soovijale.
Kõpu Internaatkoolis toimub jätkuvalt hariduslike erivajadustega laste õpetamine. Kõpu kool on
asunud laienemise teele saarele iseloomuliku loodus-, kultuuri- ja loomekeskusena, kus toimuvad
eriõppeprogrammid ja -tegevused saare noortele ja ka külastajatele. Kõpu kool on atraktiivne
teadmus- ja külastuskeskus.
Kaasavas hariduses on nõustamisteenustel ja nende arendamisel oluline roll kvaliteetse hariduse
tagamiseks. Hiiumaa Teavitamis- ja Nõustamiskeskus HUPS on jätkuvalt maakondlik
kompetentsikeskus, kus tegeletakse karjääri- ja õppenõustamisteenustega, et Hiiumaa lapsed oleksid
kooli minnes kooliküpsed, HUPSi abiga toimub hariduslike erivajaduste varajane märkamine ja
sekkumine, lapsed-noored saavad igapäevaselt lasteaias ja koolis piisavalt tuge vastavalt oma
hariduslikele erivajadustele (sh andekad), noored teevad teadlikke karjäärivalikuid ja osalevad
karjäärinõustamisel, haridusasutuste (sh nii lasteaiad kui koolid) spetsialistid teevad tõhusat eralast
koostööd ja kasutavad HUPSi vahendatud täiendkoolitusi, lapsevanemad ja laste-noortega tegelevad
spetsialistid saavad lapse kasvatamiseks, suunamiseks ja õpetamiseks vajalikku nõustamist.
Lapsevanemad kasutavad HUPSi vahendatud koolitusi, mis toetavad positiivset vanemlust.
Hiiumaa Teavitamis- ja Nõustamiskeskus HUPS on maakondlik noorsootööd koordineeriv
kompetentsikeskus. Noortekeskused ja laste-noortega tegelevad spetsialistid teevad HUPSi
koordineerimisel tõhusta koostööd ning kasutavad HUPSi vahendatud täiendkoolitusi.
Noorsootööga visioon täieneb…
Sotsiaalhoolekanne ja tervishoid
Tervishoiuteenuste kättesaadavus ja kvaliteet
SA Hiiumaa Haigla jätkab tegevust. Pakutakse raviteenuseid, s.h. eriarstiabi, taastus- ja
hooldusraviteenuseid ning rehabilitatsiooniteenused. Kohapealsete meditsiiniteenuste kvaliteet
paraneb tänu spetsialistide võrgustikule ja külalisarstidele Tallinnast ja Tartust. Välja on töötatud
“Hiiumaa noore arsti motivatsioonipakett”.
Hoolekandeteenused
Vastavalt seadusandlusele toimib Hiiumaal hoolekandesüsteem. Abivajajatele (lapsed, puuetega
inimesed, eakad) on tagatud teenuste mitmekesisus, kvaliteet ja kättesaadavus. Kärdlas töötab
multifunktsionaalne sotsiaalkeskus, mille koosseisus on päevakeskus ja pansionaat, mis pakub
eluasemeteenust eakatele ning sotsiaalteenuseid kõikidele riskigruppidele. Lisaks Tohvri
hooldekodule on Hiiumaale rajatud üks uus hooldekodu, millega on tagatud hooldekoduteenuste
kättesaadavus kõigile abivajajatele. Kooli, perearsti ja kodu koostöö tulemusena saavad meie
tulevased põlvkonnad igakülgselt hakkama. Haavatavate gruppide (eakad, puuetega inimesed,
töötud ja vähekindlustatud pered) turvatunne ja sotsiaalne sidusus on tagatud piisavate
toetusmeetmete, kaasamise ja info jagamisega, samuti sotsiaaltöötajate järjepideva teadmiste ja
oskuste tõstmisega.
Kultuur, meelelahutus ja sport
Hiiumaa looduslik ja omakultuuriline keskkond pakub kogukonnale ajakohaseid võimalusi terviseja
tippspordi, rahva- ja kõrgkultuuri harrastamiseks, vaba aja veetmiseks, esitusteks ning arenguks.
Siin on aktiivselt tegutsevad vabaühendused, säilinud on spordibaaside ja klubide võrgustik, korras
taristud ning võimekus edukateks projektideks. Kultuuri- ja spordiüritused ja kinoseansid toimuvad
erinevates keskustes üle Hiiumaa. Toimib raamatukogude võrgustik. Kärdlas on uus kultuurikeskus,
Hiiumaal on spordihall ja ujula. Kinovõrk on digitaalne. Hiiumaale on rajatud teatri-, kontserdi- ja
konverentsimaja, mis toetab kogukonna ühtekuuluvustunnet ja suurendab vaba aja veetmise
võimalusi. Hiiumaa muuseumid töötavad ühtse võrgustikuna kahel suunal – mäluasutusena ja
turismiatraktsioonidena.
Kohalikud otsustajad väärtustavad ja toetavad kultuuri- ja spordivaldkonna tegevust. Hiiumaale on
rajatud üleilmse tähtsusega meditatsiooni- ja matkarada, mis omakorda elavdab saare loome- ja
turismimajandust. Hiiumaa on pikkade suvelaagrite meka. Pakume sihtrühmale kohalikku toitu,
eksponeerime pärandkultuuri, lugusid ja saare loodust.
Hiiumaa spordiklubid on ambitsioonikad ja püüdlevad võistlema oma alade kõrgemates liigades.
Hiiumaa meeskond mängib jalgpalli meistriliigas.
Ettevõtlus, turism ja mainekujundus
Kohanev ettevõtlus
2020. aastal on Hiiumaa majandus teaduspõhine, põhineb kohalikul ressursil ja on
keskkonnasõbralik. Toimib tihe koostöö ülikoolidega, maakondliku arenduskeskuse ja Hiiumaa
ametikooliga. Lisandunud on arvestatavalt valgekraede (kõrgharidusega spetsialistide) töökohti.
Hiiumaal toimivad edukalt plasti- ja puiduklaster. Üha olulisemaks on muutunud välisturgude
osatähtsus saare majanduses. Uue valdkonnana tegutsevad Hiiumaa eri piirkondades
andmesidekeskused.
Kohalikku metsamaterjali kasutatakse peamiselt valmistoodangu valmistamiseks.
Väikeettevõtete osakaal ja olulisus majanduses on märgatav. Mitmetele väikeettevõtetele on
pärandtehnoloogia tootearenduse ideede allikaks. Plastitootmise osakaal on vähenenud, sest muu
tööstuslik tootmine on laiendatud. Hiiumaal tegutseb noori ja julgeid ettevõtjaid.
Laienenud on sotsiaalne ettevõtlus, vanemaealisi osaleb tööjõuturul senisest rohkem.
Ettevõtluse arengut ja välisinvesteeringuid toetab tööstusparkide väljaarendamine Kärdlas, Käinas,
Lehtmas ja Kõrgessaares.
Hiiumaal tegutsevad kompetentsi- ja turunduskeskused.
Hiiumaal tegutseb arvukalt elatustalusid.
Hiiumaa tervislik toit
Mahesaar Hiiumaa toidab end ise ja ekspordib toiduained. Hiiumaal töötavad väikesed liha- ja
piimatööstused. Samuti toodetakse ja eksporditakse kalatooteid. Kaubamärk “Hiiu toit” on Eestis
hästi tuntud ja saart teatakse tema mahetoidu järgi.
Hiiumaa SPAA-d
Hiiumaal on kaks SPAA-d (Kärdla sadamapiirkonnas, Kõrgessaares). SPAA-dega on seotud
konverentsikeskus ja hotell.
Turism
Toimiv turismimajandus (Hiiumaa majanduse kogukäibest 10%) ja turismiarendus. Maaturismi
ettevõtted pakuvad üha rohkem merelisi aktiivturismi teenuseid. Olulise osa kasvust annavad just
merega seotud teenused, s.h. mereturism.
Traditsioonilised kultuuri- ja spordiüritused.
Turismiteenused on mitmekestunud tänu valminud Kärdla sadamale ja Suuremõisa
külastuskeskusele. Jätkuvad jõupingutused Onu Ööbiku pargi, Kärdla meteoriidikraatri keskuse ja
Kõrgessaare Läänemere teadmuskeskuse rajamiseks.
Palade Loodushariduskeskusest ja Ristna Looduskeskusest on kujunenud arvestatavad
valdkondlikud teadmuskeskused Läänemere regioonis.
Hiiumaa muuseumite võrgustik oma tegevuste ja traditsioonidega on turismi alustala.
Rohemajandus
Hiiumaa majandus on säästlik loodussõbralik. Areneb keskkonnasäästlik ja loodusekeskne turism.
Kalandus
Hiiumaa kalurid pakuvad põhitegevuse kõrval teisi teenuseid ja tooteid, kindlustades omale
sissetulekud.
Väiketootmist on arendatud valdkondades, mis väärtustavad Hiiumaale iseloomulikke
loodusressursse ja lähtuvad traditsioonilistest tegevusaladest.
Aktiivne kinnisvaraturg
Hiiumaa kinnisvaraturg on aktiivne ja sellekohane teave on kergesti leitav.
Taristu ja ühendused
Tänapäevased transpordi ühendused
Heltermaa – Rohuküla liinil sõidavad Hiiumaa vajadustele vastavad tänapäevased parvlaevad.
Ülesõiduaeg on 1 tund. Reisi broneerimine on võimalik vähemalt aasta ette. Praamide sõidutihedus
on talveperioodil vähemalt 6 reisi ööpäevas ning suveperioodil vähemalt 12 reisi ööpäevas.
Hiiumaa ja Saaremaa vaheline parvlaevaühendus toimib aastaringselt. Talveperioodil toimub
laevaühendus vähemalt 3 korda nädalas.
Tallinna – Kärdla lennuühendus toimib tõrgeteta. Tagatud on ühenduse stabiilsus, rahvusvahelistele
nõuetele vastavad tingimused ja seadmed. Lennata saab 7 päeva nädalas ja kaks korda päevas.
Energiasõltumatu ja taastuvenergiakandjatel põhinev energeetika (16) Hiiumaa on energeetiliselt
sõltumatu. Lääne-Eesti saartel on valminud ringtoide, mis tagab elektrivarustuse stabiilsuse ja on
teinud võimalikuks kuni 10MW võimsusega tuulepargi rajamise Hiiumaale.
Taastuvenergia allikad leiavad laialdast kasutamist, kodumajapidamised kasutavad päikese-, tuuleja
maasoojusenergiat. Kärdlas, Käinas ja Kõrgessaares töötavad tänapäevased elektri- ja
soojusenergia koostootmisjaamad.
Kvaliteetne, turvaline ja atraktiivne elukeskkond
Lairiba andmesideühendus on kättesaadav igas Hiiumaa kodus.
Hiiumaa sadamad
Liikuvate liivade probleem Lehtma sadamas on leidnud lahenduse. Metsandus Hiiumaa
metsakuivendusega on ellu kutsutud tegelema ühistu.
Kärdla, Orjaku, Heltermaa ja Sõru sadamad on toimivad turismisadamad. Sadama-alad on
sihipäraselt välja arendatud.
Välja on arendatud toimiv väikesadamate võrgustik, kuhu kuuluvad Kärdla, Orjaku, Sõru,
Kõrgessaare, Ristna lõunasadam (Kalana), Suursadam, Heltermaa, Roograhu ja Salinõmme
sadamad. Sadamavõrgustikus toimib ühine tootearendus ja turundus.
Kergliiklusteed
Hiiumaal on kohalikke vajadusi arvestav kergliiklusteede võrk. Ehitatud on kergliiklusteed: Lauka –
Kõrgessaare, Kärdla – Paluküla, Suuremõisa – Käina, Leisu – Nurste, Lehtma tee rist – Tõrvanina.
Hiidlane ja kogukond
Hiidlased naudivad saarel elamise eripärasid.
Noorte toetamine
Hiiumaale on oodatud ettevõtlikud noored. Hiiumaal on loodud noorte perede ja noorte ettevõtjate
toetuse ja motiveerimise meetmestik ja noorte ettevõtlusinkubaator. Hiiumaa pakub haritud noortele
atraktiivseid karjäärivõimalusi.
Kogukond kaasab ülikoolis õppivaid noori ja teeb nendega koostööd.
Elujõuline ja aktiivne hiidlane
Hiidlased on aktiivsed ja positiivse ellusuhtumisega, koostööaltid, hästi toimetulevad,
kompetentsed. Lisandväärtus töötaja kohta kasvab ja traditsioonilised väärtused on hinnas.
Sündivus suureneb. Hiiumaa rahvaarv on kasvanud 10000 – 12000 elanikuni.
Hiiumaa on omavalitsuslik maakond, millel on senisest laiem otsustusõigus.
Avaliku sektori töökohad
Säilivad senised Hiiumaad teenindavad avaliku sektori töökohtad. Hiiumaalt osutatakse Eesti
avaliku sektori teenuseid. Avalik sektor annab lähiaastatel olulise osa valgekraede töökohtade arvu
kasvus Hiiumaal.
IT ja kaugtöö
Kaugtööga IT valdkonnas on otseselt või kaudselt hõivatud ligikaudu 10% Hiiumaa tööealisest
elanikkonnast. Olulise osa uutest töökohtadest moodustavad insenerid ja teadlased. Panuselt saare
majandusse on kaugtöö ja IT sektor võrreldavad plastitööstusega.
Vajadusi arvestavad toetused
Hiiumaa toetusmeetmed arvestavad saarelisusest tulenevate ebasoodsate oludega. Toetusmeetmeete
tingimused on karmid ja jõukohased jätkusuutlikele ettevõtetele. Toimuvad investeerimis- ja
transporditoetused. Oluline on toetatud sotsiaalse ettevõtluse roll saare majanduses.
Munitsipaalelamispind
Spetsialistide Hiiumaale toomiseks pakutakse munitsipaalelamispinda ja soodustusi, milleks on
välja töötatud reeglid. Hiiumaa pakub noortele peredel üürikortereid, samuti soodustatud
tingimustel elamispinda väljast tulnud inimestele.
Ajakohane maksupoliitika
Kohaliku omavalitsuse eelarvesse laekuv maksutulu osakaal ja maksusumma on kasvanud. Lisaks
üksikisiku tulumaksule ja maamaksule laekub kohaliku omavalitsuse eelarvesse osa ettevõtluse
tulumaksust ja käibemaksust.